تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ | 18:34 | نویسنده : سید مهدی حسینی

مخلوط را تعريف كنيد .

 

 

در شربت آبليمو حلّال و حل شونده ها كدامند ؟

حلّال : ................................      

 حل شونده : ................................ - ...................................

 

محلول چيست ؟

  

 

 

براي جدا سازي مخلوط براده ي آهن و آب از چه روشي بايد استفاده كنيم ؟

 

 

 

هر كدام از مخلوط هاي زير چه نوع مخلوطي هستند؟

 نفت و آب : ......................   نخود و لوبيا : ...................................

هوا : ...............................  شن و آب : ....................................

 

براي تهيّه آب آشاميدني از آب دريا از چه روشي استفاده مي كنيم ؟ به طور كامل توضيح دهيد.

 

 

 

تفاوت مخلوط «‌روغن و آب »  ومخلوط «  سركه و آب» در چيست ؟

 

 

براي اين كه بفهميم يك مخلوط محلول است يا نه ،  چه كاري بايد انجام دهيم ؟چرا ؟

 

 

براي جدا سازي نمك از آب از چه روشي بايد استفاده كرد ؟ توضيح دهيد . 

 

 

در هر محلول چند نوع مادّه وجود دارد ؟ نام هر كدام را بنويسيدچ